Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het leveren van (online) diensten door Inge Kaptein-IngKa Communicatie 

Opgemaakt 1 januari 2015

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

 1. Met “IngKa Communicatie” wordt steeds bedoeld: I. Kaptein-Wamsteker, handelend onder de naam “IngKa Communicatie”, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 61386367. En levert diensten op het gebied van (online) marketing, communicatie, workshops, training, Copy Writing en Social Media.
 2. I. Kaptein-Wamsteker is de enige beslissingsbevoegde functionaris van IngKa Communicatie. Eventuele door derden, namens IngKa Communicatie, gemaakte afspraken, binden IngKa Communicatie niet.
 3. IngKa Communicatie verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. IngKa Communicatie kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 4. Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan IngKa Communicatie heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).
 5. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met IngKa Communicatie zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door IngKa Communicatie.
 6. De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie IngKa Communicatie haar diensten verleent.
 7. De opdrachtgever en klant of cliënt kunnen, maar behoeven niet dezelfde zijn.

 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met IngKa Communicatie.
  IngKa Communicatie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 2. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan IngKa Communicatie, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard- clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 3. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien IngKa Communicatie schriftelijk of via E-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

Artikel 3. Opdrachtverlening

 1. Offertes van IngKa Communicatie zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan IngKa Communicatie is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt IngKa Communicatie zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door IngKa Communicatie te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door IngKa Communicatie of door middel van een schriftelijke bevestiging. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
 3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door IngKa Communicatie uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan IngKa Communicatie, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door IngKa Communicatie een aanvang is gemaakt.
Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal IngKa Communicatie de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
Artikel 5. Inspanningsverplichting
 1. IngKa Communicatie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat IngKa Communicatie niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.
Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
 1. Alle door het IngKa Communicatie gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door IngKa Communicatie uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door IngKa Communicatie of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door IngKa Communicatie gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
Artikel 7. Klachten en Garantie
 1. IngKa Communicatie is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van IngKa Communicatie als bindend.
 2. Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
 3. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan IngKa Communicatie worden gemeld.
 4. Gebreken aan een deel van de geleverde prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 5. Opdrachtgever zal alle door IngKa Communicatie voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door IngKa Communicatie in de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 6. Indien IngKa Communicatie een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.
 7. IngKa Communicatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 8. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft IngKa Communicatie niet; in het bijzonder zal IngKa Communicatie in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
 9. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 10. Voor door derden door bemiddeling van IngKa Communicatie geleverde zaken is IngKa Communicatie nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
 11. Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.
Artikel 8. Verplichtingen opdrachtgever
 1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door IngKa Communicatie. Als het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever toch het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan IngKa Communicatie verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van IngKa Communicatie, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden toch aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die IngKa Communicatie nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als IngKa Communicatie daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan IngKa Communicatie op zijn/haar locatie kosteloos een internetaansluiting/wifi-toegang.
 4. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van IngKa Communicatie.
Artikel 9. Tarieven, kosten en prijzen
 1. In de offerte van IngKa Communicatie staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door IngKa Communicatie voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.
 2. De door IngKa Communicatie opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan IngKa Communicatie te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.
Artikel 10. Facturering en betalingsvoorwaarden
 1. Het honorarium van IngKa Communicatie en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door IngKa Communicatie steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van IngKa Communicatie kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na facturatiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan IngKa Communicatie over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door IngKa Communicatie worden opgeschort, dit zonder dat IngKa Communicatie dientengevolge ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is IngKa Communicatie in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan IngKa Communicatie of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door IngKa Communicatie te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan IngKa Communicatie, dan is IngKa Communicatie gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.
 6. Zie artikel 15.2.
Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden
 1. Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van IngKa Communicatie, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 2. Deelname aan workshops:
  –  Annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop.
  –  Annuleren van deelname aan de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de  workshop.
  – Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 5% van de deelnamekosten    (administratiekosten).
Deelname aan events:
 • Annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het event.
 • Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het event.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 5% van de deelnamekosten (administratiekosten).
Incompany workshops of presentaties:
 • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie.
 • Annuleren van de workshop of presentatie binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of presentatie vindt terugbetaling plaats, minus 5% van de deelnamekosten (administratiekosten).
Workshop of presentatie in beheer van opdrachtgever:
 • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie.
 • Annuleren van de workshop of presentatie binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of presentatie vindt terugbetaling plaats, minus 5% van de deelnamekosten (administratiekosten).

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 12. Duur en afsluiting van de opdracht
 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
Artikel 13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft IngKa Communicatie het recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
 3. IngKa Communicatie mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. IngKa Communicatie houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. IngKa Communicatie en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens IngKa Communicatie geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is IngKa Communicatie nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op IngKa Communicatie rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis ( zie tevens artikel 5).
 3. IngKa Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
 4. Adviezen worden door IngKa Communicatie naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
Artikel 15. Intellectueel eigendom en auteursrechten
 1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door IngKa Communicatie voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van IngKa Communicatie. Datzelfde geldt ook voor de door IngKa Communicatie uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van IngKa Communicatie, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het intellectueel eigendom dan wel de auteursrechten van speciaal in opdracht van de opdrachtgever door IngKa Communicatie ontwikkelde modellen, technieken en instrumenten (in de meest ruime zin des woords) gaan over naar de opdrachtgever, nadat de daarop betrekking hebbende facturen volledig en rechtsgeldig zijn betaald aan en ontvangen zijn op de rekening van IngKa Communicatie.
Artikel 16. Geheimhouding
 1. IngKa Communicatie is gehouden tot geheimhouding van alles wat van haar opdrachtgever is bekend geworden.
Artikel 17. Bijzondere bepalingen
 1. IngKa Communicatie behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden verteld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan IngKa Communicatie.
 2. IngKa Communicatie heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 3. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
 4. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Chat openen
1
Hallo, waarmee kan ik je helpen?